Àrees de treball

Família

“El dret regula situacions però no emocions”
E. Cárdenas, Jutjat de família núm. 9 de Buenos Aires

Resolem conflictes familiars amb un equip pluridisciplinar: divorcis, herències, empresa familiar, pares-fills, adopcions…

Facilitem el diàleg entre els implicats per tal d’assolir acords beneficiosos per a tots. Es tracta d’un sistema voluntari, ràpid, flexible i confidencial, en el qual gràcies a l’escolta activa és possible decidir com volen resoldre la situació.

Serveis
1. Assessorament jurídic: assessorem i tramitem processos de separació i/o divorci amb una visió constructiva i respectuosa. Col·laborem amb altres professionals en la formalització i tramitació legal dels acords.

2. Mediació: facilitem, com a tercer neutral, l’obtenció d’acords òptims a les necessitats dels implicats en situacions de disputes, com a opció prèvia i no excloent a l’inici de la via judicial.

3. Negociació: oferim assessorament en estratègies de negociació integrativa en conflictes o disputes entre particulars.

Treballem amb confidencialitat per oferir solucions efectives, assequibles, satisfactòries i duradores en el temps.

Situacions de conflicte familiar que treballen:
 • Crisis familiars de qualsevol tipus.
 • Tensions derivades del trencament de parella: tot allò relacionat amb una separació o divorci (règim de vistes, convenis reguladors, règims econòmics…).
 • Intergeneracionals (pares, avis, néts i família extensa), així com aquells derivats de la cura de persones grans o dependents.
 • Situacions de tensió derivades de la convivència d’acolliment de persones grans, així com els processos familiars per l’elecció de tutors, règim de visites a persones incapacitades, qüestions econòmiques de la tutela o guarda de fet.
 • Malentesos i tensions entre pares en relació als fills (exercici patria potestat).
 • Entre menors i pares biològics, família acollida i adoptants.
 • Tensions derivades de les relacions de convivència i ajuda mútua.
 • Conflictes familiars en l’empresa familiar.
 • Herències.


Per què esRESOLUCION
Perquè tenim més de 15 anys d’experiència en resolució de conflictes per arribar a solucions jurídiques que satisfan les parts implicades i que són duradores en el temps.

Perquè:

 • Hem gestionat més de 2.000 casos de conflicte.
 • Som advocats que tenim en compte els factors psicològics.
 • Comptem amb professionals provinents de moltes disciplines amb dilatada experiència en el tractament de les crisis familiars (abans, durant i després del judici).
 • Els nostres professionals estan homologats per:
  • Il.lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Col.legi de Psicòlegs de Catalunya.
  • Centre de Dret Privat de Catalunya –com a mediadors familiars i intrajudicials–.
 • Tenim experiència en resolució de conflictes nacionals i internacionals.

Civil

“L’assumpte és el problema; la forma, la solució”
Friedrich Hebbel

Resolem conflictes civils amb un equip pluridisciplinar. Facilitem el diàleg entre els implicats per tal d’assolir acords beneficiosos per a tots. Es tracta d’un sistema voluntari, ràpid, flexible i confidencial.

Serveis
1. Assessorament jurídic: assessorem amb una visió constructiva i respectuosa. Col·laborem amb altres professionals en la formalització  i tramitació legal dels acords.

2. Mediació: facilitem, com a tercer neutral, l’obtenció d’acords òptims a les necessitats dels implicats en situacions de disputes, com a opció prèvia i no excloent a l’inici de la via judicial.

3. Negociació: oferim assessorament en estratègies de negociació integrativa en conflictes o disputes entre particulars.

Treballem amb confidencialitat per oferir solucions efectives, assequibles, satisfactòries i duradores en el temps.

Situacions de conflicte civil que treballem:
 • Conflictes derivats de contractes: arrendaments, prestacions de serveis, dificultats en l’execució, reclamacions de quantitat, etc.
 • Conflictes entre veïns ja siguin propietat horitzontal o urbanitzacions:  desacord en qüestions comunes d’ús i/o organització, sorolls, jardins, neteja, reformes, ascensors, morositat, etc.
 • Conflictes derivats de la responsabilitat civil (assegurances de la llar, de vehicles, praxis professional, etc.).
 • Conflictes en associacions, fundacions i cooperatives (entre els socis, problemes d’organització, impugnació d’acords, etc.).
 • Qualsevol conflicte privat en que les parts hagin de mantenir relació en el futur, si es vol evitar la iniciació d’un litigi.
 • Conflictes civils, inclosos els transfronterers, sempre que les parts tinguin possibilitat legal de disposar de l’objecte de controvèrsia.


Per què esRESOLUCION
Perquè tenim més de 15 anys d’experiència en resolució de conflictes per arribar a solucions jurídiques que satisfan les parts implicades i que són duradores en el temps.

Perquè:

 • Hem gestionat més de 2.000 casos de conflicte.
 • Som un equip pluridisciplinar, amb professionals  amb experiència en el  món judicial, el sector bancari i inmobiliari.
 • Formació específica en negociació estratègica, associacions i fundacions.
 • Els nostres professionals estan homologats per:
  • Il.lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Col.legi de Psicòlegs de Catalunya
  • Centre de Dret Privat de Catalunya com a mediadors en l’àmbit civil.
  • Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya
 • Tenim experiència en resolució de conflictes nacionals i internacionals.

Empresa

“Afronta les dificultats fins i tot quan són senzilles; realitza les grans tasques mitjançant una sèrie de petits actes”
Sun-Tzu, L’art de la guerra

Recollint i confirmant l’experiència internacional del Llibre Blanc de la Mediació, els despatxos d’advocats aposten per la resolució alternativa de conflictes en l’àmbit de l’empresa quan:

 • Hi ha una relació personal i/o empresarial entre les parts i hi ha voluntat de continuïtat.
 • Es necessiten solucions ràpides.
 • Es vol confidencialitat i control del resultat.

Des de esRESOLUCION, oferim els següents serveis pluridisciplinars:

 • Assessorament en prevenció, gestió i resolució de tensions i disputes
 • Negociació
 • Mediació
 • Ombudsman empresarial
 • Mentoring en gestió de conflictes i negociacions
 • Protocols familiars
 • Facilitació de reunions complexes
 • Plans de RSC
 • Elaboració de codis ètics
 • Formació i perfeccionament in company

A esRESOLUCION col·laborem amb les empreses que implementen estratègies de prevenció de conflictes, així com també amb aquelles que necessiten  assessorament en la resolució dels conflictes dins de les corporacions o amb tercers.

SITUACIONS DE CONTROVÈRSIES O DESACORDS ALA EMPRESA QUE TREBALLEM:
 • Conflictes entre empreses i/o particulars.
 • Conflictes interns en empreses familiars.
 • Conflictes entre socis.
 • Conflictes derivats de l’ajustament o el reequilibri en allò inicialment establert, en relació a la evolució del negoci.
 • Conflictes entre directius.
 • Conflictes en els equips de treball o entre departaments.
 • Conflictes amb proveïdors.
 • Conflictes entre llogaters i propietaris de locals comercials.
 • Conflictes derivats de la interpretació de clàusules o contractes.
 • Conflictes sobre patents i marques.
 • Conflictes en l’execució de contractes de distribució.
 • Conflictes mercantils, inclosos els transfronterers, sempre que les parts tinguin possibilitat legal de disposar de l’objecte de controvèrsia.


Per què esRESOLUCION
Perquè tenim més de 15 anys d’experiència en resolució de conflictes per arribar a solucions jurídiques que satisfan les parts implicades i que són duradores en el temps.

Perquè:

 • Tenim un equip professional pluridisciplinar i format en l’àrea de recursos humans, salut laboral i comunicació d’empresa.
 • Amb experiència en el camp de la implementació d’estratègies de gestió de conflictes organitzacionals i negociació col.laborativa.
 • Estem habilitats com a mediadors civils i mercantils als registres oficials:
  • Il.lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Col.legi de Psicòlegs de Catalunya.

Administració Pública

“No hi ha problemes sense solucions”
Eva S. Fernández

Oferim els següents serveis a l’administració pública:

 • Disseny, implementació i gestió de serveis públics de mediació ciutadana.
 • Assessorament en conflictes veïnals.

Per què esRESOLUCION

Perquè tenim més de 15 anys d’experiència en resolució de conflictes per arribara solucions jurídiques que satisfan les parts implicades i que són duradores en el temps.

I a més a més perquè:

 • Tenim experiència en l’àmbit de la prevenció i la gestió de problemes de convivència i de seguretat pública.
 • Garantim l’excel·lència en el servei que l’administració pública dóna al ciutadà.

Escolar

“El que es doni als nens, els nens ho donaran a la societat”.
Karl A. Menninger, Psiquiatra nordamericà

La resolució alternativa de conflictes en l’escola ha crescut en els darrers anys, gràcies a l’impuls de la comunitat educativa i a l’adaptació de la normativa de les escoles (comissions de convivència, programes de mediació entre iguals, etc). És una eina  molt positiva per prevenir, gestionar i resoldre conflictes, sobretot perquè permet anar més enllà del que és la gestió del conflicte en sí i transmetre valors educant per la convivència.

Els serveis que oferim van dirigits a centres que tinguin interès en conèixer o implementar la resolució de conflictes, que ja tinguin un programa implantat o per a aquells que necessiten un servei en un moment puntual. Aquests serveis tenen tres espais d’actuació:

 • Formació: La formació que oferim està orientada des de la comunitat educativa en general a sectors concrets d’aquesta. I pot desenvolupar-se mitjançant cursos, tallers, xerrades, jornades, etc.
 • Assessorament: L’assessorament que oferim s’orienta a la comunitat educativa en general i a sectors concrets d’aquesta, com el paper de l’escola en els conflictes de família.
 • Intervenció: Podem intervenir també com a empresa externa a tots els conflictes citats anteriorment.

SITUACIONS DE CONFLICTe EN LA INSTITUCIÓ EDUCATIVA QUE TREBALLEM:

Alguns dels conflictes que es poden donar entre alumnes, docents, personal d’administració i serveis, famílies, susceptibles de ser tractats per la resolució alternativa de conflictes:

 • Conflictes interpersonal o entre grups.
 • Conflictes relacionats amb la normativa.
 • Conflictes relacionats amb la convivència.
 • Conflictes provinents de les noves tecnologies.
 • Paper de l’escola en els conflictes de família.
 • Conflictes derivats d’accidents.
 • Conflictes amb proveïdors.
 • Conflictes entre famílies.
 • Conflictes entre l’escola i l’entorn veïnal.

Per què esRESOLUCION
Perquè tenim més de 15 anys d’experiència en resolució de conflictes per arribar a solucions jurídiques que satisfan les parts implicades i que són duradores en el temps.

Perquè:

 • Tenim un equip professional pluridisciplinar que treballa en la transmissió de valors col·laboratius.
 • Tenim experiència en  l’àmbit escolar i familiar,  així com en el camp de la implementació de conflictes a les organitzacions.

Salut

“No podem resoldre problemes pensant de la mateixa manera que quan els vam crear”
Albert Einstein

Des de esRESOLUCION, oferim els següents serveis pluridisciplinars:

 • Assessorament en prevenció, gestió i resolució de tensions i disputes
 • Negociació
 • Mediació
 • Coaching en gestió de conflictes i negociacions
 • Facilitació de reunions complexes
 • Plans de RSC
 • Protocols de prevenció de conflictes
 • Elaboració de codis ètics
 • Formació i perfeccionament in company
SITUACIONS DE CONTROVÈRSIES O DESACORDS EN ESTABLECIMENTS SANITARIS I SOCIOSANITARIS QUE TREBALLEM:
 • Conflictes entre equips de treball o departaments.
 • Conflictes entres directius.
 • Conflictes entre els professionals de l’empresa i la direcció.
 • Conflictes entre treballadors.
 • Conflictes entre usuaris  i la família.
 • Conflictes entre usuaris.
 • Conflictes entre família i organització.
 • Conflictes amb proveïdors.
 • Conflictes entre llogaters i propietaris de locals comercials.
 • Conflictes derivats de la interpretació de clàusules o contractes.


Per què esRESOLUCION
Perquè tenim més de 15 anys d’experiència en resolució de conflictes per arribar a solucions jurídiques que satisfan les parts implicades i que són duradores en el temps.

Perquè:

 • Tenim un equip professional pluridisciplinar i format en l’àrea de salut i recursos humans i coach sanitari.
 • Tenim experiència en l’àmbit sanitari així com en el camp de la implementació de programes de resolució de conflictes a les organitzacions de la salut.
 • Estem habilitats com a mediadors de la Societat Catalana de Mediació en Salut.

Formació

“M’ho van explicar i  ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig aprendre, ho vaig fer i ho vaig comprendre”
Confuci

Oferim una formació que va més enllà de la transmissió de coneixements teòrics perquè entenem que cal adaptar la teoria a la realitat concreta. Així, considerem necessari oferir espais on la pràctica tingui un lloc privilegiat.

Mitjançant una aproximació vivencial i a partir de casos reals, amb debats i reflexions, role-play i dinàmiques de grup, pretenem que els participants adquireixin un coneixement crític, pràctic i aplicable dels continguts dels cursos que impartim.

Els continguts dels nostres cursos s’emmarquen en tres grans àrees de coneixement:

 • Resolució de conflictes, mediació i negociació
 • Jurídic
 • Habilitats i competències

Adaptem el contingut i el format de la formació a cada necessitat.

També hem creat el postgrau de Resolució de conflictes i mediació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i impartim classes en diferents màsters i postgraus de les universitats catalanes relacionats amb la resolució alternativa de conflictes (Universitat Oberta de Catalunya, IL3-Universitat de Barcelona, etc) .

esRESOLUCION té diversos acords de col·laboració per a la formació d’alumnes en pràctiques.

Per què esRESOLUCION

Perquè tenim més de 15 anys d’experiència en resolució de conflictes per arribar a solucions jurídiques que satisfan les parts implicades i que són duradores en el temps.

Perquè som docents universitaris amb experiència pràctica i perquè tenim experiència en el disseny de plans docents.

Investigació

“Divideix les dificultats que examines en tantes parts com sigui possible, per la seva millor solució”
René Descartes

A esRESOLUCION, a més d’ajudar a resoldre conflictes, volem anar més enllà de la pràctica i sistematitzar els coneixements adquirits durant més de 15 anys perquè puguin resultar útils tant per a nosaltres com per als alumnes que formem.

Sistematitzem tots els casos que tractem i realitzem posteriors sessions clíniques amb experts de cadascun dels àmbits implicats. A partir d’aquí n’extrèiem conclusions i elaborem protocols que determinen formes d’actuar i configuren el nostre propi mètode.